top of page
  • Фото автораUCEE

Педагогіка дошкільної та початкової освіти у Любліні (безкоштовно)

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje przygotowanie do twórczej i refleksyjnej pracy w studiowanej dziedzinie. Posiada interdyscyplinarną i zinterioryzowaną wiedzę o świecie umożliwiającą mu realizację skutecznej i profesjonalnej propedeutyki przedmiotów takich jak m.in. język polski, matematyka, historia, przyroda, plastyka, technika, muzyka, informatyka , jak również wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną, aksjologiczną, wiedzę z zakresu dydaktyki pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania-uczenia się i opieki, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej (m.in. w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji programu nauczania, efektywnego organizowania warsztatu pracy własnej i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia). W swoich działaniach kieruje się dobrem każdego dziecka/ucznia, poszanowaniem jego praw oraz odpowiedzialnością za jego postępy dydaktyczne, jak i integralny rozwój. Przyjmuje przy tym postawę refleksyjnego praktyka, który poddaje analizie i namysłowi zarówno realizowaną koncepcję pedagogiczną, posiadaną wiedzę, kompetencje oraz swój światopogląd. Pełni także rolę spolegliwego opiekuna, gotowego do autentycznej troski o zrównoważony rozwój podopiecznych, uwzględniającej elastyczne i responsywne wykorzystywanie i stwarzanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych sprzyjających identyfikacji i samodzielnemu rozwiązywaniu problemów (poznawczych, emocjonalnych, społecznych, etycznych) przez dziecko/ucznia. Potrafi personalizować proces kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci/uczniów. Szeroka wiedza ogólna z różnych dziedzin pozwala na konstruktywne wchodzenie w dialog z dziećmi/uczniami oraz budzenie zainteresowań różnymi zagadnieniami naukowymi, jak również współpracę i udzielanie pomocy rodzicom/opiekunom podopiecznych. Absolwent posiada także umiejętność współpracy umożliwiającej skuteczne współdziałanie ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w prowadzoną działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą oraz ma świadomość odpowiedzialności za wspólne realizowane zadań związanych z pracą zespołową. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i angażuje się aktywnie w działania kulturotwórcze. Ma kompetencje niezbędne do systematycznego doskonalenia jakości własnej pracy i skutecznego korzystania z technologii informatyczno-komunikacyjnych. Rozumie także potrzebę permanentnego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.  Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią i otwartością oraz postawą prospołeczną. Jest przygotowany do efektywnego realizowania wyzwań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej/przedszkolnej i pozaprzedszkolnej.


Absolwent posiada także kompetencje w zakresie wybranego języka obcego zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.


Детальніше за посиланням: https://wspa.pl


11 переглядів0 коментарів

Commentaires


bottom of page